Процедури по ЗОП ( след15.04.2016 г.)

ПРЕКРАТЕНА 15_11.06.2020 г. Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата"

11.06.2020 12:22:22

- реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори - 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

14_11.06.2020 г. Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор

11.06.2020 12:09:16

по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

13_11.06.2020 г. Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми, квота на Община Панагюрище, съгласно утвърдени маршрутни разписания по 6 обособени позиции за срок от пет години

11.06.2020 11:22:56

Обособена позиция № 1 – Автобусни линии: София – Панагюрище - (през Вакарел) и Панагюрище – Панагюрски колонии Обособена позиция № 2 – Автобусни линии: Пазарджик - Панагюрище (директна) и Панагюрище – Оборище Обособена позиция № 3 – Автобусни линии: Пазарджик – Панагюрище – (през Стрелча) и Панагюрище – Поибрене Обособена позиция № 4 – Автобусни линии: Пазарджик – Панагюрище –(през Баня), Панагюрище – Елшица (през Бъта) и Панагюрище – Попинци Обособена позиция № 5 - Автобусни линии: София – Панагюрище (по автомагистрала Тракия), Панагюрище – Бъта, Панагюрище – Баня Обособена позиция № 6 - Автобусна линия София – Панагюрище (по автомагистрала Тракия) и Градска автобусна линия

10_04.06.2020 г. Упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието

04.06.2020 08:52:05

по проект: Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“