Процедури по ЗОП ( след15.04.2016 г.)

04_19.03.2020 Г„Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на обекти:

19.03.2020 11:39:10

Обособена позиция №1: Многофамилни жилищни сгради с идентификатори - 55302.501.4600.1. 55302.501.4600.2 и 55302.501.4600.3 - ул. „Георги Бенковски“, № 96, бл. 6, ул. „Делчо Спасов“ бл. 7 и бл. 8; Обособена позиция №2 Многофамилни жилищни сгради с идентификатори - 55302.501.4328.1 и 55302.501.4329.1, ул. „Олга Брадестилова“ №18. по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради““.