Пазарни консултации

04_23.07.2019 г. Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП Чистота, гр. Панагюрище, разделена в три обособени позиции

23.07.2019 11:43:11

За Обособена позиция № 1: “Доставка на контейнери за разделно събиране на строителни и зелени отпадъци“; За Обособена позиция № 2: “Доставка на контейнери за смесени битови отпадъци тип „Бобър“ и кофа тип „Мева“; За Обособена позиция № 3: “Доставка на контейнери /бокс/ за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса и метал“.