2_04.03.2020 г. „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Панагюрище

в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“

Обявление

04.03.2020 14:12:06