Процедури по ЗОП ( след15.04.2016 г.)

10_03.09.2019 г. К онсултантска услуга по строителен надзор, инвеститорски контрол, координатор по безопасност и здраве и технически паспорт при изпълнението на обект:

03.09.2019 11:07:05

„Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“ за: Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т.42 и Участък 2 от ШВ 3 до ЧР на ПС III“.

08_12.08.2019 г. Избор на изпълнител за извършване на СМР на: Водоснабдяване на гр. Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене

12.08.2019 09:41:46

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на: Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ Бошуля до ПС III подем за: Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т. 42; Участък 2 от ШВ 3 до ЧР на ПС III