10_03.09.2019 г. К онсултантска услуга по строителен надзор, инвеститорски контрол, координатор по безопасност и здраве и технически паспорт при изпълнението на обект:

„Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“ за: Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т.42 и Участък 2 от ШВ 3 до ЧР на ПС III“.

Обявление

03.09.2019 11:07:05