Юли 2020
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

15_11.06.2020 г. Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата"

- реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори - 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие , Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Обявление

11.06.2020 12:22:22