Събиране на оферти с обява или покани доопределени лица

01_27.03.2019 г. „Изготвяне на технически паспорти, в т.ч. технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и общинска сграда“ по три обособени позиции

27.03.2019 15:09:24

Обособена позиция 1: „Изготвяне на технически паспорт, в т.ч. техническо обследване и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с идентификатори– 55302.501.4328.1 и 55302.501.4329.1, ул.Олга Брадестилова №18“ Обособена позиция 2: „Изготвяне на технически паспорт, в т.ч. техническо обследване и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 55302.501.4600.1, 55302.501.4600.2 и 55302.501.4600.3 – ул.“Георги Бенковски“ №96, бл.6 , ул.“Делчо Спасов „ бл.7 и бл.8“ Обособена позиция 3: „Изготвяне на технически паспорт, в т.ч. техническо обследване и обследване за енергийна ефективност на общинска сграда - Център за работа с деца на улицата с идентификатори 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2 , ул.“Олга Брадистилова“