ПРЕКРАТЕНА 3_05.03.2020 г. Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност „Манзул”

от км 0+000 до км 7+660,78 подучастък от км 5+020 до км 5+220 

Обява

05.03.2020 13:57:38

Документация

05.03.2020 13:57:38

Протокол

29.04.2020 14:11:15