Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места, звена и второстепенни разпоредители на общинска бюджетна издръжка

Доставка на горива за МПС, обслужващи общинска администрация, кметства по населени места, звена и второстепенни разпоредители на общинска бюджетна издръжка, чрез покупка с карти за безналично плащане  за срок  на договора от 2 години