Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификати на многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ

Изготвяне на технически обследвания, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност, издаване на енергийни сертификатина многофамилни жилищни сгради построени по индустриален способ, във връзка с изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция 1: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от две блок-секции / ж.к. „ОЕ-I“ бл.6/ ,находяща се в гр.Панагюрище, ж.к. „ОЕ-I“ бл.6с идентификатор 55302.501.4356.1

Обособена позиция №2: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от четири блок-секции,находяща се в гр.Панагюрище, ул.”Делчо Спасов” в два подобекта:

Подобект 2.1 „ПРОГРЕС 2015“, блок 9 с идентификатор 55302.501.4598.4

Подобект 2.2 01 ПРОГРЕС 2015“, бл. 10,11,12 с идентификатор 55302.501.4598.(3,2,1)

Обособена позиция №3: Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от две блок-секции /Вяра „ОЕ-1 БЛ.5/ ,находяща се в гр.Панагюрище, ж.к. „Оптикоелектрон-I“ бл.5, вх.А,Б с идентификатор 55302.501.4351.1

Обособена позиция №4:Изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилна едропанелна жилищна сграда от три блок-секции /НЕЗАБРАВКА БЛ.2/,находяща се в гр.Панагюрище,ул.”Незабравка” №9, бл.2 с идентификатор 55302.501.3732.(1,2,3)

Обявление

04.04.2016 10:46:00