Доставка на хранителни продукти

Доставка на хранителни продукти необходими за нуждите на Детска млечна кухня при ОбА гр. Панагюрище, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи- гр.Панагюрище, ЦДГ с. Бъта, ЦДГ с. Попинци, ЦДГ с. Оборище  по 5  /пет/ обособени позиции - 00564-2015-0010

Обявление

21.07.2015 15:16:00

Обявление

Документация за участие

21.07.2015 15:16:00

Документация за участие

Решения на възложителите за завършване на процедурите

21.07.2015 15:16:00

Решения по чл. 38 от ЗОП за класиране на участниците и определяне на изпълнител